QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
No seu esforzo por ofrecer un servizo o máis amplo posible, A&MQUALITY, estende a súa actividade a novos servizos, para o cal conta cun equipo en constante formación e en permanente contacto co mercado para coñecer as novas necesidades das empresas.

           REXISTRO DE MARCAS - NOMES COMERCIAIS E PATENTES
           TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓNS LEGAIS
           SEGUIMENTO, CONTROL E AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS FORMATIVAS
           XESTIÓN E TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS
As entidades que leven a cabo accións formativas subvencionadas pola Comunidade Autónoma de Galicia e o FSE, destinadas tanto a traballadores en activo como desempregados, deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación. Deberán destinar a esa finalidade ata un 5 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa”
A&MQUALITY realiza estas avaliacións a través de enquisas e entrevistas emitindo un informe final xeral.