QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
O dinamismo do mercado, as novas demandas dos consumidores e a aparición de novos mercados emerxentes fan que sexa necesario potenciar as actividades de I+D+i para garantir a solidez económica do tecido empresarial dun país. A Administración Pública está a potenciar actualmente este tipo de actividades, ao consideralas como un motor da nosa economía. Ademais, as empresas que aposten por I+D+i teñen beneficios fiscais (Lei de Imposto de Actividades).
Servizos I + D + i:
> Identificación, dirección e desenvolvemento de procesos de innovación. > Diagnósticos da innovación: comercial, organizativo e tecnolóxico. > Asistencia técnica para a certificación de proxectos de I+D+i conforme á norma UNE 166001EX. > Implantación de sistemas de xestión da I+D+i conforme á norma UNE 166002EX. > Estratexias de Incentivos Fiscais para a I+D+I