QUENES SOMOS | CONSULTORÍA E AUDITORÍA | FORMACIÓN | EXTERNALIZACIÓN | OUTROS SERVIZOS | CONTACTO
CALIDADE
MEDIO AMBIENTE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
SEGURIDADE ALIMENTARIA
SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
I+D+i
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
PLANS DE IGUALDADE
LOPD
No 2007 entrou en vigor a lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo, cos obxectivos seguintes:
> Promover a igualdade entre mulleres e homes, facendo efectivo o principio de igualdade de trato e de oportunidades.
> Eliminar a discriminación directa ou indirecta por razón de sexo
Según esta lei, e obligatorio elaborar e aplicar un Plan de Igualdade Efectiva entre mulleres e homes na nos seguintes casos:
> Entidades de máis de 250 persoas traballadoras > Cando o determine o convenio aplicable da empresa > Cando a autoridade laboral así o determine en substitución de sancións

O resto de empresas que non cumpran estas características terán que adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes.
Servizos plans de igualdade:
> Implantación de Plans de Igualdade conforme á Lei Orgánica 3/2007.